lab3

Công bố Chất lượng nước sạch

Chúng tôi hiểu rằng quý vị luôn quan tâm đến sức khỏe và môi trường cũng như chất lượng nước sạch mà quý vị đang sử dụng do Công ty Cổ phần Nước sạch hà Nam cung cấp.

Thông qua trang này, Hanwaco xin gửi tới quý vị bảng kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch. Chúng tôi sẽ tập hợp tất cả các kết quả đó theo từng tháng, năm dưới định dạnh file PDF.

Vui lòng click vào từng đường link dưới đây để xem chi tiết.

Nếu quý vị gặp khó khăn hoặc không thể truy cập được theo các đường link trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tích cực để gửi thông tin đến quý vị.