Thông báo đợt ô nhiễm nước sông Đáy ngày 04/10/2019

Ngày đăng:

07/10/2019

Lượt xem: 852

Hiện nay, nguồn nước sông Đáy đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân chính của việc ô nhiễm là do nguồn nước thải đậm đặc từ thượng nguồn đổ về.

Tại thời điểm 15h30 phút ngày 04 tháng 10 năm 2019, theo kết quả số liệu phân tích của phòng Quản lý chất lượng - Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam, các chỉ tiêu ô nhiễm đã vượt ngưỡng giới hạn tối đa Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT nhiều lần (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt). 

Do chất lượng nước cấp đầu nguồn không đảm bảo để sản xuất nước an toàn, tùy theo tình hình chất lượng nước đầu nguồn mà công ty sẽ giảm công suất nhà máy hoặc tạm dừng cấp nước. 


Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam thông báo đến người dân về tình hình nước đầu nguồn như trên sẽ gây gián đoạn việc sử dụng nước của người dân. Công ty sẽ cung cấp nước trở lại sau khi nguồn nước đạt tiêu chuẩn cho phép.

TT

Chỉ tiêu kiểm nghiệm

Đơn vị

Chỉ số hiện tại

Giới hạn tối đa QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Kết luận

1.   

Amoni

mg/l

13,27

0.3

Vượt 44,2 lần

2.   

Pecmanganat

mg/l

5,71

4

Vượt 1,2 lần
Video clips

© Copyright 2016

HANWACO